Rebolusyunaryong Partido ng Manggagawa - Pilipinas
Konstitusyon at Saligang Batas

KONSTITUSYON AT SALIGANG BATAS NG REBOLUSYONARYONG PARTIDO NG MANGGAGAWA-PILIPINAS

 

ARTIKULO 1: PANGALAN

Seksyon 1. Ang pangalan ng organisasyon ng Partido ay REBOLUSYONARYONG PARTIDO NG MANGGAGAWA-PILIPINAS (Revolutionary Workers’ Party of the Philippines).

ARTIKULO 2: DEKLARASYON NG MGA PRINSIPYO

Seksyon 1. Itinataguyod ng RPM-P ang Marxismo-Leninismo bilang teoryang gabay sa pagsusulong ng makauring pakikibaka ng uring manggagawa at sa pagtatayo ng sosyalismo.

Seksyon 2. Naniniwala ang RPM-P na ang patuloy nakahirapan at pagsasamantala sa mamamayang Pilipino ay dulot ng sistemang kapitalismo at ng monopolyo kapitalismo.

Seksyon 3. Naniniwala ang RPM-P na kinakailangang lansagin ng uring manggagawa sa bansa ang Estadong kapangyarihan ng burgesya upang wakasan ang kapitalismo at itayo ang sosyalismo.

Seksyon 4. Naniniwala ang RPM-P na kailangan ng uring manggagawa sa Pilipinas ang isang pampulitikang Partido bilang namumunong destakamento nito na siyang mag-oorganisa ng kanyang direksyon at mapamunuan ang pakikibaka ng masa ng uring manggagawa laban sa burgesyang paghahari at tungo sa pagtatayo ng sosyalismo. (A)

Seksyon 5. Naniniwala ang RPM-P na ang mulat at organisadong pagkilos lamang ng masang manggagawa ang siyang makapagwawakas sa mapagsamantala at mapang-aping paghahari ng kapital at siyang magluluwal ng tunay na panlipunang pag-unlad at hustisya ng isang sosyalistang lipunan at magbibigay dignidad sa sangkatauhan.

Seksyon 6. Naniniwala ang RPM-P na ang rebolusyonaryong pakikibaka tungo sa sosyalismo ay naglalayong isagawa ang sosyalisadong paggamit ng lahat ng kayamanan ng lipunan at ang reoryentasyon ng produksyon tungo sa rasyunal na paggamit ng lahat ng rekurso para sa kabuuang kagalingan ng lipunan at sangkatauhan.

Seksyon 7. Naniniwala ang RPM-P na sa pagsusulong ng pakikibaka tungo sa sosyalismo at sa pagtitiyak ng tagumpay nito, kailangan ang nagkakaisang pagkilos ng uring manggagawa sa buong daigdig at ang kapatiran ng lahat ng rebolusyonaryong proletaryado.

ARTIKULO 3: MGA LAYUNIN AT TUNGKULIN

Seksyon 1. Ma-organisa ng mga pakikibaka ng uring manggagawa sa bansa laban sa kapitalistang pagsasamantala at pang-aapi tungo sa pagpapaunlad ng kamulatang pampulitika at kakayahang pangorganisasyon ng masa ng proletaryo para sa paglaya ng uri mula sa tanikala ng kapitalismo.

Seksyon 2. Pamunuan ang pagsulong ng proletaryong rebolusyon na siyang magwawakas sa sahurang alipin at kapitalistang pag-aari, wakasan ang paghahari ng kapital at itayo ang sosyalismo bilang isang sistema kung saan ang kayamanan ay sosyalisado para magsilbi sa pangkalahatang kapakanan ng lipunan, at maitayo ang katarungang panlipunan, pagkakapantay-pantay at dignidad ng tao.

Seksyon 3. Makipag-kaisa sa pandaigdigang kilusan ng manggagawa at sumanib sa pagkilos ng lahat ng masang manggagawa sa buong daigdig sa pakikibaka nito laban sa hagupit at pananalasa ng kapitalistang globalisasyon at iba pang tipo ng pagsasamantala at pang-aapi ng monopolyo kapitalismo, at isulong ang sosyalismo tungo sa tagumpay.

Seksyon 4. Itaguyod at tiyakin ang wastong paglalatag batay sa kongkretong kalagayan ng pangkalahatang teorya ng Marxismo-Leninismo bilang siyentipikong gabay na teorya sa pagsusulong ng makauring pakikibaka ng uring proletaryado at pagwawakas sa makauring pagsasamantala at pang-aapi, at pagtatatag ng sosyalismo.

ARTIKULO 4: WATAWAT AT SIMBULO

Seksyon 1. Ang simbolo ng RPM-P ay TATLONG BITUIN NA NAKAPORMASYON NANG TATSULOK NA KULAY GINTO SA KULAY PULA NA LIKURAN

 

ARTIKULO 5: KASAPIAN

Seksyon 1. Sinuman, ano man ang kasarian, lahi o paniniwala, nasumasang-ayon sa Programa, at Saligang Batas ng RPM-P, at handang kumilos sa abot ng makakaya para tuparin ang tungkulin at responsibilidad ng isang kasapi ng Partido, at nasa hustong edad na labingwalo (18) pataas, ay maaaring maging kasapi ng Partido.

Seksyon 2. Ang mga nagnanais maging kasapi sa Partido, matapos irekomenda ng dalawang regular nakasapi ng Partido, at matapos ma-aprubahan ng mayorya ng komiteng tagapagpaganap ng sangay o ng isang pambansang organo ng Partido, sa kaso ng mga aplikanteng at-large, ay maaari nang maging probisyunal o kandidatong kasapi ng RPM-P.

Seksyon 2.a Mananatiling kandidatong kasapi ang mga ito sa loob ng anim (6) na buwan o lagpas pa subalit di aabot ng isang (1) taon, kung siya ay nagmula sa uring manggagawa, at di aabot ng dalawang (2) taon kung siya ay nagmula sa uring peti-burgesya. Pagkatapos ng minimum na panahong ito, ang pangkalahatang kapulungan ng organo ng Partido ang siyang magpapasya sa kanyang katayuan bilang ganap na kasapi.

Seksyon 2.b Habang ang Partido ay proletaryado sa komposisyon nito, na kung saan nakaugat sa manggagawa, bukas ito para sa mga indibidwal na nagmula sa iba pang uri upang maging kasapi sa kondisyon na sila ay handang magsaayos at angkinin ang paninindigan at pananaw ng uring manggagawa.

Seksyon 2.k Sa kaso ng mga indibidwal na nagmula sa ibang uri, ang kandidatong kasapi ay kinakailangang may minimum na tatlong (3) taong tuloy-tuloy na pagkilos bago siya tanggapin bilang ganap na kasapi ng Partido.

Ang RPM-P ay may programang proletaryado na kung saan siya ay nagsusulong ng interes at nagbabandila ng sosyalistang adhikain ng uring manggagawa.

Seksyon 3. Ang mga kandidatong kasapi ay nararapat na gampanan ang lahat ng kanilang tungkulin bilang kasapi, kabilang na ang pagbabayad ng butaw. Maari silang makialam at magsalita sa mga pangkalahatang pulong ng sangay at sa iba pang pulong ng Partido kung saan sila nakatalaga o kung sila ay inimbitahan. Ang mga kandidatong kasapi ay kinakailangang pag-aralan at obserbahan ang implementasyon ng Programa at Saligang Batas ng RPM-P, ang kalakaran at pamamaraan ng pagkilos nito.

Seksyon 4. Ang mga kandidatong kasapi ay hindi maaaring:
a. Bumoto sa mga pulong ng Partido
b. Mag-nomina o maging nominado bilang kandidato sa halalan sa anumang organo ng liderato ng Partido.
k. Maghalal o mahalal sa anumang organo ng pamumuno ng Partido

Seksyon 5. Sa pagtatapos ng minimum na yugto ng pagiging kandidatong kasapi, ang kapulungan ng sangay, ang rehiyunal, o pambansang kapulungan ng Partido, sa kaso ng mga dating kasapi o mga at-large na aplikante, ay maaaring magpasya sa pagtanggap ng aplikasyon para sa pagiging ganap nakasapi ng Partido. Sa kalagayang walang aksyon ang kapulungan ng sangay hinggil sa aplikasyon, ang istatus ng aplikante bilang probisyunal na kasapi ay awtomatikong lilipas.

Seksyon 6. Kung ang aplikasyon para sa pagiging kasapi ay inilatag sa rehiyunal o pambansang kapulungan ng Partido at ang aplikante ay tinanggap bilang kasapi, ang rehiyunal o pambansang kapulungan ng Partido ang maaaring magtalaga sa kanya sa isang nakatayong sangay. Maaring mabigyan ang aplikante ng istatus bilang at-large nakasapi ng pambansa o rehiyunal na organo, kung angkop ang kalagayan at ang partikular na tungkuling ibinigay sa kanya. Ang pampulitikang aktibidad ng mga kasaping ito ay nararapat na nasa ilalim ng gabay ng rehiyunal o pambansang kapulungan ng Partido.

Seksyon 7. Ang aplikasyon para sa muling pagsapi sa Partido ng mga dati nang kasapi ay sa ilalim lamang ng hindi bababa sa rehiyunal na antas.

Seksyon 8. Ang panunumpasa Partido ng mga kandidato at ganap na kasapi ng Partido ay ang sumusunod:

Ako si ___________________, ay nangangakong susunod nang buong katapatan sa Konstitusyon at Saligang Batas, at Programa ng REBOLUSYONARYONG PARTIDO NG MANGGAGAWA-PILIPINAS, ang Partido ng uring manggagawa sa Pilipinas, masigasig na isasagawa at itataguyod ang mga layunin, kapasyahan at mga patakaran nito sa masa ng sambayanan. Tutuparin ko sa lubos ng aking makakaya ang mga tungkuling itinakda sa akin ng Partido, hubugin ang aking sarili batay sa mga Leninistang prinsipyo ng buhay Partido sa pamantayan ng pamPartidong disiplina, etika, at ilagay ang interes ng Partido sa ibabaw ng personal. Babantayan ko ang seguridad ng Partido at, ipagtatanggol at palalakasin ang pagkakaisa at prestihiyo nito.

Buong puso akong kikilos nang walang pagtatangi sa pansarili kong kapakanan, at makikibaka para sakatuparan ng makasaysayang misyon ng uring manggagawa sa daigdig na wakasan ang pagyurak sa katauhan ng masa ng mamamayan at lahat ng porma ng pagsasamantala at pang-aapi.

ARTIKULO 6: MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MGA KASAPI NG PARTIDO

Seksyon 1. Bawat kasapi ng RPM-P ay mayroong sumusunod na mga karapatan:

Seksyon 1.a Makibahagi sa malayang talakayang pampartido bago ang pagdedesisyon sa pagtatakda at pagtupad ng mga patakaran ng Partido alinsunod sa mga probisyon ng Konstitusyon.

Seksyon 1.b Magharap ng mga puna sa anumang kapulungan ng Partido, opisyales o kasapi, upang maisaayos ang kondukta at implementasyon ng mga tungkulin ng Partido.

Seksyon 1.k Maghapag ng mga mungkahi, pahayag, kritisismo o apela sa anumang kapulungan ng Partido hanggang sa at kabilang ang Pambansang Kongreso batay sa mga alituntunin na nakasaad sa Konstitusyon at sa mahahalagang desisyon ng mga binuong kapulungan ng Partido.

Seksyon 1.d Umupo sa lahat ng pagpupulong ng organo ng Partido kung saan siya nakapaloob, nahalal o nakatalaga, at malayang ipahayag ang kanyang opinyon sa harap ng nasabing mga pulong kung paano pinakamahusay na maipatutupad ang pampulitikang linya at gawain ng Partido.

Seksyon 1.e Magharap ng mga mosyon at bumoto sa lahat ng mga usapin na kailangan ang kapasyahan ng kapulungan ng Partido kung saan siya tumatayong regular na kasapi. Ang mga kandidatong kasapi ng Partido at mga kahaliling (alternate) kasapi sa loob ng isang komite ng Partido ay walang karapatang bumoto o mahalal.

Seksyon 1.g Maghalal, at mahalal, sa mga namumunong kapulungan ng Partido alinsunod sa mga probisyon ng Konstitusyon.

Seksyon 1.h Umapela sa anumang desisyon na hindi niya sinasang-ayunan sa susunod na nakatataas na organo, habang tinutupad ang kanyang obligasyon na sundin ang naturang desisyon.

Seksyon 1.i Matamo ang paggalang ng ibang kasapi ng Partido at matiyak na ang Konstitusyon ay pantay na sumasaklaw sa lahat ng kasapi ng Partido.

Seksyon 1.l Magpahayag ng mga karaingan at mapakinggan.

Seksyon 1.m Panghawakan ang naiibang pananaw, at magkaroon ng karapatan sa malayang pagpapahayag ng mga ideya o magkaroon ng iba’t-ibang tendensiya, alinsunod sa nakasaad sa ARTIKULO 7, Seksyon 4.

Seksyon 2. Ang mga tungkulin ng lahat ng kasapi ng RPM-P ay ang mga sumusunod:

Seksyon 2.a Itayo, palakasin at palawakin ang organisasyon ng Partido at ang pampulitikang impluwensya nito sa masa ng manggagawa at sa iba pang hanay at sektor na inaapi sa lipunan sa pamamagitan ng pagsusumikap na mahimok sila sa kawastuhan ng programa at mga patakaran ng Partido at ang pangangailangan na maging kasapi sila ng Partido. Lahat ng mga kasapi, kandidato man o ganap ay inaasahan na maging huwaran sa gawain, at mag punyagi para sa mas mataas na kalidad ng praktika sa kanilang linya ng gawain.

Seksyon 2.b Sundin ang Konstitusyon at mga kapasyahan ng Partido matapos ang masusing pag-aaral, debate at mapagbotohan ang mga kapasyahang ito.

Seksyon 2.k Maging tapat sa linya ng Partido, iwaksi ang anumang salungat na pampulitikang katapatan, isailalim ang lahat ng pampulitikang aktibidad sa gabay ng Partido at gampanan ang lahat ng gawain sa lubos na makakayanito.

Seksyon 2.d I-ulat ang anumang paglabag sa Konstitusyon at mga kapasyahan ng Partido ng sinumang kasapi sa angkop na kapulungan ng Partido.

Seksyon 2.e Pangalagaan ang seguridad ng Partido at ipagtanggol at palakasin ang pagkakaisa at prestihiyo nito.

Seksyon 2.g Magbayad ng butaw sa tamang panahon at magbigay ng karagdagang kontribusyon para sa Partido batay sa kakayahan nito.

Seksyon 2.h Regular na dumalo sa mga pagpupulong ng yunit kung saan siya nakapaloob, nakatalaga o nahalal.

Seksyon 2.i Lahat ng kasapi ng Partido ay dapat kasapi ng komite o organo, o ng isang ispesyal na komite o grupo na binuo ng rehiyunal o pambansang komite ng partido, maliban na lamang kung hinihingi ng kanyang atas na siya’y hindi maging bahagi ng isang kolektiba.

ARTIKULO 7: MGA PRINSIPYONG PANG-ORGANISASYON NG PARTIDO AT PANLOOB NA PAMPARTIDONG DEMOKRASYA

Seksyon 1. Ang demokratikong sentralismo ang siyang batayang Leninistang prinsipyo na gumagabay sa organisasyunal na buhay at disiplina ng Partido. Ang dayalektikong relasyon sa pagitan ng sentralismo at demokrasya ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng ganap na demokrasya sa ilalim ng sentralisadong gabay at pagtupad ng sentralismo batay sa mandato ng kasapian at mga demokratikong proseso ng Partido.

Ang pagsasabuhay ng demokratikong sentralismo ay alinsunod sa mga sumusunod na prinsipyo:
a. Ang indibidwal na kasapi ay nakapailalim sa organisayon;
b. Ang minorya ay nakapailalim sa mayorya;
k. Ang mababang organo ay nakapailalim sa mas mataas na organo;
d. Lahat ng organo ay nakapailalim sa Komite-Sentral.

Seksyon 2. Ang praktika ng demokratikong sentralismo ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

Seksyon 2.a Ang prinsipyo ng eleksyon at recall

Eleksyon ng mga namumunong kapulungan mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas at ang karapatan ng mga kasapi na bawiin ang posisyon ng lahat ng halal na lider ng Partido sa pamamagitan ng recall. Ang Komite Sentral ay gagawa ng implementing guidelines sa prinsipyo ng recall.

Seksyon 2.b Ang awtonomiya ng lahat ng lokal na organisasyon ng Partido.
Ang awtonomiya na ito ay nangangahulugan ng karapatan ng lahat ng organisasyon ng Partido na ipartikularisa at magkaroon ng mga ispesipikong patakaran at desisyon batay sa kongkretong kalagayan at kahingian ng isang partikular nalugar o linya ng gawain alinsunod sa pangkalahatang linya at patakaran ng Partido. Ang Leninistang awtonomiyang ito ay kaiba sa kasarinlan (independence), pederalismo at lokalismo.

Seksyon 2.k Ang karapatan ng minorya na umiral sa loob ng Partido.
Ang minorya ay may lubos na karapatan na magpahayag ng mga pananaw at maglunsad ng pang-ideolohiyang tunggalian hangga’t hindi ito tutungo sa disorganisasyon, isplit, o makasasagabal sa nagkakaisang pagkilos ng Partido.

Seksyon 2.d Ang sistemang komite ng Partido.
Ang sistemang komite ng Partido ang kabuuan ng prinsipyo ng demokratikong sentralismo sa pagtupad ng namumunong tungkulin ng mga komite ng Partido. Lahat ng desisyon ay nagagawa sa pamamagitan ng kolektibong pagpapasya ng lahat ng kasapi ng komite kung saan ang mayorya ay nangingibabaw sa minoryang boto at ang huli ay nararapat na sumunod sa kapasyahan ng mayorya bilang opisyal na kapasyahan ng komite.

Seksyon 3. Nararapat na sundin ang sumusunod na mga alituntunin:

Seksyon 3.a Lahat ng pagpapasya ay sa pamamagitan ng simpleng boto ng mayorya (simple majority vote 50% plus one), maliban kung hindi ito nakasaad sa Konstitusyon. Ang pagboto sa mga mungkahi hinggil sa mga patakaran at aktibidad ng Partido ay sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang pagboto sa mga magiging kasapi ng halal na mga kapulungan ng Partido at opisyales ay sa pamamagitan ng secret ballot.

Seksyon 3.b Ang pulong, kumperensiya o kongreso ay itinuturing na nasakatayuan kung mayroong korum – kung ito ay dinaluhan ng 2/3 ng miyembro ng komite o organo/yunit. Ang kumperensiya o Kongreso ay ituturing na nasakatayuan kung may 2/3 na mga halal nadelegado.

Sa lahat ng pagpupulong, ang mga kasapi ay may kalayaang bumoto batay sa kanilang sariling kapasyahan. Hindi maaaring bumoto ang sinumang kasapi bilang kahalili ng sinuman, kundi para sa kanilang sarili. Hindi pinapayagan ang absentee voting ng mga delegado ng isang kumperensiya o kongreso.

Seksyon 4. Ang mga prinsipyadong paksyon ay internal na grupo sa loob ng Partido batay sa malinaw, tiyak, konsistent at integral na mga plataporma na may layong magtaguyod ng pagbabago sa mga pampulitikang linya, taktika at aktibidad ng Partido.

Seksyon 4.a Kailangang ipaalam ng paksyon sa pambansa o rehiyunal na kapulungan ng Partido ang plataporma nito, mga lider at kasapi, kabilang na ang istruktura, kapangyarihan ng liderato, ang panahon ng pagkakabuo nito at anumang mga pagbabago dito. Ipinagbabawal ang sikreto at ‘di makaprinsipyong paksyon at ito ay idedeklarang iligal.

Seksyon 4.b Pinahihintulutang umiral ang mga prinsipyadong paksyon sa panahon ng preparasyon para sa kumperensiya ng Partido o Kongreso, i.e., sa panahon ng pagdeklara ng Komite Sentral ng pagsisimula ng “malayang panahon” (freedom period) bilang preparasyon sa Kongreso. Pagkatapos ng kongreso, ang paksyon ay nilulusaw at idinedeklarang iligal.

ARTIKULO 8: ANG MGA NAMUMUNONG KAPULUNGAN AT KOMITE NG PARTIDO AT ANG PAMPULITIKANG PAMUMUNO NG PARTIDO

Seksyon 1. Ang mga namumunong kapulungan ng RPM-P ay ang mga sumusunod:

Seksyon 1.a Sa pambansang antas, ang Pambansang Kongreso, Komite Sentral, ang Politburo, at ang Komiteng Tagapagpaganap nito.

Seksyon 1.b Sa panrehiyong antas, ang Panrehiyong Kumperensiya, ang Panrehiyong Komite, at ang Komiteng Tagapagpaganap.

Seksyon 1.k Lahat ng iba pang komite at yunit ng Partido, kabilang na ang sangay ng Partido, sa bisa ng ekstensyon ng pamumuno o delegasyon ng awtoridad, ay gagampan ng pampulitikang pamumuno.

Seksyon 2. Ang Pambansang Kongreso, ang Komite Sentral, at ang Pangrehiyong Komite ng Partido ang namumunong mga kapulungan ng Partido na gumagampan sa tungkulin ng Partido na gampanan ang pampulitikang pamumuno.

Una, ito ay sa pamamagitan ng paglalatag ng rebolusyonaryong direksyon batay sa programa at plataporma ng Partido.

Pangalawa, ito ay sa pamamagitan ng pagtatakda ng angkop na taktika sa paraan ng pagtatakda ng iba’t-ibang porma ng pakikibaka at pagkilos, porma ng organisasyon, at paghapag ng mga panawagan at islogan na kinakailangan para maisulong ang rebolusyonaryong pakikibaka.

 

ARTIKULO 9: ANG PAMBANSANG KONGRESO

Seksyon 1. Ang pinakamataas na kapulungan ng Partido sa Pilipinas ay ang Pambansang Kongreso ng RPM-P. Ang desisyon nito ay mangingibabaw sa desisyon ng mga mas mababang kapulungan ng Partido o kumperensiya.

Seksyon 2. Ang Pambansang Kongreso ay gaganapin/ipatatawag kada tatlong (3) taon. Ang Komite Sentral ay magpapatawag ng susunod na Pambansang Kongreso ng hindi bababa ng 30 araw bago ang petsa ng Kongreso. Ang bilang at mga delegado sa Kongreso ng Partido ay pinagpapasyahan ng Komite Sentral. Ang mga delegado ay inihahalal ng pangrehiyong komperensya o komite.

Ang pambansang Kongreso ay magiging opisyal kung ito ay binubuo ng ‘di bababasa 2/3 ng halal na delegado. Ang ispesyal na Kongreso ay dapat hingin sa Komite Sentral.

Seksyon 3. Ang mga tungkulin ng Pambansang Kongreso ay ang mga sumusunod:

Seksyon 3.a Aprubahan at rebisahin ang programa, konstitusyon at saligang batas ng RPM-P;

Seksyon 3.b Dinggin at aprubahan ang ulat ng Komite Sentral;

Seksyon 3.k Itakda ang linya ng Partido sa usapin ng pandayuhang (foreign) polisiya;

Seksyon 3.d Talakayin at pagpasyahan ang mahahalagang usapin na tinanggap ng mayorya bilang adyenda ng Kongreso.

ARTIKULO 10: ANG KOMITE SENTRAL NG RPM-P

Seksyon 1. Sa pagitan ng mga Pambansang Kongreso ng RPM-P, ang Komite Sentral ang siyang tatayo bilang pinakamataas na mapagpasya (highest decision- making body) na kikilos alinsunod sa desisyon ng Pambansang Kongreso. Ang mga desisyon nito ay mangingibabaw sa desisyon ng mga mas nakakababang kapulungan, organo o kumprehensiya ng Partido.
Batay sa pag-unlad ng mga gawain at sitwasyon, ang Komite Sentral ay maaaring magbuo at maghalal ng mga ispesyal na organo, tulad ng National Party Control Body, Pambansang Kapulungang Tagatala (National Auditing Body), Komisyon sa Pampulitikang Kilusang Masa, at ang Paaralan ng Partido.

Seksyon 2. Ang Komite Sentral ay bubuuin ng regular at alternate na mga kasapi. Ang bilang nito ay itatakda ng Pambansang Kongreso. Ang paraan ng paghalal ng komite sentral ng RPM-P ay ang sumusunod:

(a) Ang lahat ng kasapi ng Komite Sentral ay ihahalal ng kabuuang bumobotong delegado ng kongreso;
(b) Ang kasapian ng Komite Sentral ay 19 regular at 2 panghalili (alternates);
(c) Ang unang 19 na may pinakamataas na boto ay awtomatiko nang magiging regular na miyembro ng Komite Sentral, at ang sumunod na 2 na may pinakamataas na boto sa naunang 19 na regular na miyembro ay awtomatikong magiging panghaliling mga miyembro; (d) Ang Pampansang Tagapangulo, Pangalawang Tagapangulo, at Pambansang Kalihim ay ihahalal ng mga kasapi ng Komite Sentral mula sa kanilang hanay.

Sa kaso ng patas na boto (tie vote), kung saan dalawa o higit pang kasama ang nakakuha ng pare-parehong bilang ng boto sa panglabing-siyam at pangdalawampu’t isang posisyon, ay magkakaroon ng toss coin para sa dalawang posisyon.

Seksyon 3. Ang kapangyarihan at responsibilidad ng Komite Sentral ay ang mga sumusunod:

Seksyon 3.a Tiyakin ang implementasyon ng Programa ng Partido, ng Konstitusyon at Saligang Batas at mga desisyon ng Pambansang Kongreso.

Seksyon 3.b Gampanan ang pampulitikang pamumuno at gabayan ang mga aktibidad, gawain at administrasyon ng Partido sa pagitan ng mga pambansang Kongreso alinsunod sa mga kapasyahan ng Pambansang Kongreso.

Seksyon 3.k Bumuo ng iba’t-ibang mga kapulungan ng Partido, institusyon at negosyo (enterprises), gabayan ang mga aktibidad nito, at itakda ang mga kapangyarihan at responsibilidad nito.

Seksyon 3.d Gabayan at kontrolin ang imprenta at publikasyon ng Partido kabilang ang website at social media accounts ng Partido

Seksyon 3.e Pangasiwaan at kontrolin ang lahat ng pag-aari at pinansya ng Partido;

Seksyon 3.g Katawanin ang Partido sa pambansang antas ng kanyang mga relasyon sa iba pang pampulitikang Partido at organisasyon.

Seksyon 4. Ang Komite Sentral ay magdadaos ng kanyang pulong plenaryo kada anim (6) na buwan sa minimum. Lahat ng burador ng pampulitikang ulat ay kailangang ibahagi sa lahat ng panrehiyong komite o yunit ng Partido para sa komentaryo at kritisismo.

Seksyon 5. Kapag may bakante, awtomatikong aakyat ang mga alternatibo batay sa boto na nakuha nila sa Kongreso at kung kinakailangan, pwede maghalal ang Komite Sentral ng mga kagawad nito.

ARTIKULO 11: ANG PARTY CONTROL BODY AT ANG AUDITING BODY

Seksyon 1. Ang National Party Control Body ay ihahalal at ipapailalim sa kontrol at direksyon ng Komite Sentral.

Seksyon 2. Ang National Auditing Body ay ihahalal ng Komite Sentral at gagampan ng gawain sa ilalim ng direksyon ng huli. Ang mga tungkulin nito ay ang mga sumusunod:

Seksyon 2.a Tiyakin ang katumpakan ng pagpapatupad ng Badyet ng Partido, kabilang ang pagbabayad, pagtitipon, at pagtatala (accounting) ng butaw sa Partido.

Seksyon 2.b I-audit ang pinansyal at pang-ekonomiyang galaw ng mga negosyo at institusyon ng Komite-Sentral at mga pangrehiyong komite; pag-aralan ang katumpakan ng pagpapatupad ng mga transaksyon sa pinansya ng Partido, kasama na rito ang koleksyon at pagtatala sa mga bayarin ng Partido.

Body ang mga Komite ng Rehiyon upang mabigyang-pansin ang lahat ng usaping pandisiplina sa loob ng Partido at mga gawaing audit sa antas ng rehiyon.

ARTIKULO 12: ANG RPM-P KOMITENG TAGAPAGPAGANAP AT KALIHIMAN

Seksyon 1. Ang Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral ay magpapatupad ng mga patakaran at kapasyahan ng Komite Sentral. Ito rin ang siyang magbibigay direksyon sa kasalukuyang gawain, pangunahin dito ay ang pagpili ng mga kadre at pagtitityak sa pagpapatupad ng mga kapasyahan ng Partido.

Seksyon 2. Ang Kalihiman ang siyang magpapalakad ng pang-araw-araw na gawain ng Partido sa ilalim ng Pambansang Kalihim. Ito ang responsable sa mga opisyal na katitikan ng pulong ng Komite Sentral. Ito ay gaganap bilang pangunahing istruktura na susuporta sa Komiteng Tagapagpaganap. Ito ay gagampan ng mga ispesipikong gawain sa usaping konsolidasyon, magbibigay gabay at mangangasiwa sa kagawaran ng pinansiya, edukasyon at organisasyon.

ARTIKULO 13: ANG PAMBANSANG TAGAPANGULO, PAMBANSANG PANGALAWANG PANGULO, AT PAMBANSANG KALIHIM

Seksyon 1. Ang Pambansang Tagapangulo ay itinatalagang ex-officio nakasapi ng lahat ng istruktura ng Partido. Ang kanyang tungkulin ay ang mga sumusunod:

Seksyon 1.a Pangasiwaan ang lahat ng pulong ng Komite Sentral, at isagawa ang mga tungkulin at responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang panuntunan ng prosesong niyakap ng mga istrukturang ito.

Seksyon 1.b Maaaring makibahagi sa mga deliberasyon.

Seksyon 1.k Sa kanyang pagliban, siya ay hahalinhinan ng Pangalawang Tagapangulo upang gampanan ang tungkulin ng Tagapangulo sa isang partikular na pulong. Ang Tagapangulo ay hahalinhinan ng Pangalawang Tagapangulo kung ang una ay permanenteng wala nang pisikal na kakayahan na gumampan o kung umalis na ito sa kanyang posisyon, o masuspindi batay sa two-thirds (2/3) na boto ng Komite Sentral kaugnay sa mga aksyong nakasisira sa Partido. Sa ganap na pagpalit ng Pangalawang Tagapangulo, ang kanyang termino ay hanggang sa susunod na Plenaryo lamang ng Komite Sentral, kung saan ito ang may kapangyarihang maghalal ng bagong Tagapangulo na magsisilbi hanggang sa susunod ng Kongreso. Ang nalikhang bakanteng posisyon ay pupunuan ng Komite Sentral.

Seksyon 2. Ang Pangalawang Pambansang Taga-Pangulo ay may tungkuling kahalintulad ng Pangulo at siyang gagampan ng gawain sa panahon nang pagliban, pagbabakasyon at suspensyon ng huli. Gagampan din ng mga tungkulin na iaatas ng Komite Sentral.

Seksyon 3. Ang Pangkalahatang Kalihim ay itinatalagang ex-officio na kasapi ng lahat ng istruktura ng Partido. Ang kanyang tungkulin ay ang mga sumusunod:

Seksyon 3.a Mangalaga ng katitikan ng lahat ng pulong ng Komite Sentral, at ng iba pang libro, rekord o lumang dokumento na maaaring kailanganin.

Seksyon 3.b Mag-asikaso sa koresponsal o palitan ng impormasyon sa pagitan ng Komite Sentral ng RPM-P, imintina ang regular na personal at panulat na komunikasyon sa lahat ng rehiyon at magtiyak ng daloy ng impormasyon sa kasapian hinggil sa gawain ng RPM-P KomiteSentral at Politburo.

Seksyon 3.k Ihanda ang lahat ng mga ulat at dokumento batay sa mapagpapasyahan ng RPM-P KomiteSentral.

Seksyon 3.d Ang Pambansang Kalihim ay hahalinhinan ng pansamantalang pambansang kalihim na itatalaga sa isang pulong plenaryo ng RPM-P Komite Sentral, kung ang pambansang kalihim, sa pagitan ng mga kongreso, ay permanenteng wala nang pisikal na kakayahan na gumampan o kung umalis na ito sa kanyang posisyon. Sa kaganapang may maitalagang pansamantalang pambansang kalihim ng Politburo, siya ay magsisilbi lamang hanggang sa susunod na pulong plenaryo ng Komite Sentral, kung saan ito ang may kapangyarihang maghalal ng Pambansang Kalihim na magsisilbi ng kanyang termino hanggang sa susunod na Kongreso.

Seksyon 3.e Direksyunan at pangasiwaan ang gawain ng kalihiman alinsunod at naaayon sa gawaing itinalaga ng Komiteng Tagapagpaganap.

ARTIKULO 14: ANG MGA REHIYUNAL, TERITORYAL, AT SEKTORAL NA KUMPERENSIYA AT KOMITE

Seksyon 1. Ang Rehiyunal na Kumperensiya ng Partido ang siyang pinakamataas na kapulungan sa rehiyon, at ito ay gagabayan ng Programa, Konstitusyon at Saligang Batas ng RPM-P. Ang teritoryal na saklaw ng bawat rehiyon ay nasa pagpapasya ng Pambansang Kongreso. Lahat ng yunit ng Partido na saklaw ng isang tukoy na erya ay papailalim sa hurisdiksiyon ng Rehiyunal na Kumprensya o Komite. Ang Komite Sentral ay mananawagan at mag-o-organisa ng Rehiyunal na Kumperensiya kapag mayroong dalawa o mas marami pang bilang ng mas mababang komite ng Partido sa teritoryo upang gabayan ang teritoryal na saklaw nito. Ikukonsulta at isasaalang-alang ng Komite Sentral ang mga rekomendasyon ng hahalinhinang Rehiyunal/Sektoral na Komite para sa pagbubuo ng Rehiyunal/Sektoral na Kumperensiya

Seksyon 2. Ang mga karapatan at responsibilidad ng Rehiyunal/Sektoral na Kumperensiya ng Partido ay ang mga sumusunod:

Seksyon 2.a Itakda ang bilang ng, at ihalal ang mga kasapi ng Rehiyunal/Sektoral na Komite mula sa hanay ng mga kadre sa rehiyon.

Seksyon 2.b Gumawa ng mga ispesipikong plano sa rehiyon o sektor, patakaran at mga kapasyahan alinsunod sa programa ng Partido, Konstitusyon at Saligang Batas, at mga kapasyahan at patakaran ng Pambansang Kongreso at Komite Sentral.

Seksyon 2.k Dinggin at sang-ayunan ang ulat na inihanda ng hahalinhin ng Komite ng Rehiyon.

Seksyon 2.d Magbuo ng iba pang kapulungang pangrehiyon/pangsektoral at maghalal ng mga kinakailangang kasaping gagampan ng mga gawaing rehiyunal/sektoral at pangasiwaan ang takbo ng kanilang gawain.

Seksyon 2.e Gumawa ng mga rekomendasyon sa Komite Sentral sa mga usaping nangangailangan ng pagpapasya at pagkilos ng mas mataas nakapulungan.

Seksyon 3. Ang representasyon sa Rehiyunal/Sektoral na Kumperensiya ay ibabatay sa pantay na bilang ng umiiral na panggitnang kapulungan ng rehiyon. Ang mga delegado o kinatawan ay dapat na may magandang katayuan sa loob ng tatlong (3) taon.

Seksyon 4. Ang Rehiyunal/Sektoral na Komiteng Tagapagpaganap ang tatayo bilang pinakamataas na kinatawan ng Partido sa rehiyon o sektor sa pagitan ng mga Rehiyunal/Sektoral na Kumperensiya. Ito ay dapat na magdaos ng pulong plenaryo sa loob ng humigit-kumulang anim na buwan at magpatawag ng ispesyal na pulong plenaryo kung kinakailangan. Ang batayang tungkulin nito ay ang mga sumusunod:

Seksyon 4.a Maghalal ng Rehiyunal na Komiteng Tagapagpaganap na tatayo bilang pinakamataas na kapulungan sa pagitan ng mga pulong-plenaryo ng Rehiyunal na Komite ng Partido.

Seksyon 4.b Tiyakin na maipatutupad ang mga desisyon at patakaran ng Rehiyunal na Kumperensiya at gumawa ng mga kinakailangang patakaran at gabay sa pagpapatupad nito.

Seksyon 4.k Mag-organisa ng mga ideolohikal na gawain, magpalaganap ng Marxismo-Leninismo, magpataas ng kamalayang sosyalista sa hanay ng masang manggagawa.

Seksyon 4.d Magpatupad ng patakaran hinggil sa mga kasapi (personnel), magtiyak ng edukasyon sa mga kasapi sa larangan ng Komunistang ideolohiya at magtulak ng moral na integridad at mataas na antas ng responsibilidad sa Partido at uring manggagawa.

Seksyon 4.e Magtatag ng iba’t ibang pamPartidong institusyon at negosyo sa loob ng rehiyon at gabayan ang takbo at mga gawain nito.

Seksyon 4.g Maglaan ng pondo ng Partido sa pamamagitan ng pagtatakda ng pinansyal na badyet ng rehiyunal na organisasyon ng Partido.

Seksyon 4.h Regular na mag-ulat sa Komite Sentral at maghanda ng pampulitikang ulat sa rehiyunal na kumperensiya.

Seksyon 5. Ang mga Kumperensiya ng Partido sa antas ng Probinsya, Distrito at Seksyon ay dapat na buuin at organisahin ng kasunod na nakatataas na organo kung may pangangailangan at batayan para sa epektibong pamumuno ng Partido sa mga ispesipikong antas ng gawain.

Ang mga ito ay may kaparehong tungkulin at responsibilidad ng Rehiyunal na Kumperensiya at ang mga komite at komiteng tagapagpaganap na mabubuo ng mga kumperensiyang ito ay gagampan din ng kahalintulad na gawain gaya ng antas rehiyon sa saklaw ng mga gawain nito.

 

ARTIKULO 15: ANG BATAYANG ORGANISASYON NG PARTIDO

Seksyon 1. Ang batayang organisasyon ng Partido ay ang Sangay ng Partido. Ang Sangay ng Partido ay nakaugnay sa lugar ng gawain, batay sa gawain o teritoryo o iba pang batayan na ide-determina ng mas mataas na kapulungan ng Partido. Ito ay bubuuin sa lugar ng gawain o hanapbuhay (gaya ng pabrika, opisina, bukid, paaralan), sa mga local na komunidad o tirahan.

Seksyon 2. Ang namamahalang kapulungan sa Sangay ng Partido ay ang pangkalahatang pulong, kung saan ang mga kapasyahan nito ay magtatali sa lahat ng kasapi nito. Ang pangkalahatang pulong ng sangay ay bukas sa lahat ng kasapi na may kapangyarihan na bumoto sa pangkalahatang pulong.

Nararapat na paganahin ng mga Sangay ng Partido ang pampulitikang pamumuno o liderato nito sa mga gawain o aktibidad ng uring manggagawa at idirihe ang gawain ng Partido sa mga organisasyon at kilusan na labas sa Partido.

Seksyon 3. Ang mga tungkulin at responsibilidad ng Sangay ng Partido ay ang mga sumusunod:

Seksyon 3.a Ipatupad ang linya, patakaran, programa at kapasyahan ng sumusunod na mas mataas na kapulungan ng Partido.

Seksyon 3.b Magpartikularisa at gumawa ng mga ispesipikong patakaran at kapasyahan batay sa mga konkretong kondisyon at pangangailangan ng mga erya ng gawain alinsunod sa programa, patakaran at kapasyahan ng sumusunod na mas mataas na kapulungan.

Seksyon 3.k Magrekluta ng mga bagong kasapi ng Partido mula sa hanay ng uring manggagawa, maralitang kanayunan, at ang intelihensya.

Seksyon 3.d Magturo at magsanay sa mga kasapi ng Partido sa linya at programa ng Partido, Saligang Batas at Alituntunin, patakaran, pamamaraan at kalakaran ng mga pagkilos.

Seksyon 3.e Magbuo, pangasiwaan at pamahalaan ang self-defense corps

Seksyon 3.g Magpamahagi ng mga sulatin ng Partido.

Seksyon 3.h Maging responsible sa badyet at pinansya; ang badyet at pinansya ng mga sangay ay nasa kontrol at direksyon ng sumusunod na mas nakatataas na organo.

Seksyon 4. Ang Sangay ng Partido ay maaring buuin kapag mayroon nang tatlong kasapi sa isang lugar ng trabaho/hanapbuhay at komunidad. Kung may higit na sa labing-isa (11) ang kasapi ng sangay, maarinang buuin ang mga grupong sangay sa mga dibisyon ng naturang mga lugar. Ang mga grupong Partido ay maaring buuin sa loob ng mga masang organisasyon sa lokal. Ang lahat ng kasapi ng grupong sangay at grupong Partido ay kasapi rin ng Sangay ng Partido.

Seksyon 5. Ang pangkalahatang pulong ng Sangay ang maghahalal ng kalihim ng sangay, ng kanyang deputado at ng komiteng tagapagpaganap ng isang Sangay nang may terminong isang (1) taon. Ang kalihim ng sangay, deputado at ang mga kasapi ng komiteng tagapagpaganap ng sangay ay dapat na may magandang katayuan sa loob ng isang (1) taon.

Ang namamahalang kapulungan ng Partido sa pagitan ng pangkalahatang pulong ng mga Sangay ay ang Komiteng Tagapagpaganap ng Sangay. Ang Kalihim ng Sangay ang responsible sa pagpapatupad ng mga kapasyahan ng mas nakakataas na kapulungan ng Partido sa panahon ng pangkalahatang pulong ng Sangay.

Ang mga kasapi ng sangay na sunod-sunod na lumiban ng tatlong (3) beses nang walang kaukulang inaprubahang dahilan ay malalagay sa di-magandang katayuan. Ang katayuang ito ay kailangang ipagbigay alam sa pamamagitan ng sulat. Ang mga kasapi na nakatala sa hindi magandang katayuan ay mawawalan ng karapatang bumoto at mahalal at makapagsilbi sa mga namumunong komite ng Partido.

ARTIKULO 16: PANGKALAHATANG PROBISYON SA MGA ISPESYAL NA GRUPONG PARTIDO O YUNIT

Seksyon 1. Sa mga usaping may kinalaman sa legal na organisasyon at institusyon na binuo ng Partido, na may kinalaman sa mga gawaing sosyo-ekonomiko, gawaing internasyunal na kapatiran, pinansiya at iba pa, ang Partido ay magbubuo ng mga ispesipikong oryentasyon at patakaran. Ang karampatang yunit o grupo ng Partido sa mga pormasyong ito ay bubuuin upang matiyak na makamit ang naitakdang tungkulin at layunin ng Partido sa mga organisasyon at institusyong ito, sektor at linya ng Gawain habang ginagabayan at pinamumunuan ang mga kasapi ng Partido na gumagampan dito.

Seksyon 2. Ang mga kapasyahan sa mga pulong ng mga grupong Partido o yunit ay marapat na sundin ng lahat ng kasapi ng Partido alinsunod sa pag-apruba ng organo na nagbuo nito, o di kaya’y kapag ang mismong kapulungan ng Partido na nagbuo sa mga grupo o yunit na ito ang nagbigay ng kaukulang tagubilin na gamitin ang kapangyarihan nito na magpasya hinggil sa mga ispesipikong katanungan.

ARTIKULO 17: ANG DISIPLINA NG PARTIDO

Seksyon 1. Ang sinumang kasapi na lumabag sa Konstitusyon at Saligang Batas ng Partido ay isasailalim sa aksyong pandisiplina ng kapulungan ng Partido na may pananagutan sa sinasabing kasapi.
Ang mga sumusunod na aksyong pandisiplina ay maaring ipataw sa sinumang makagawa ng paglabag:

Seksyon 1.a Pagtanggap ng karagdagang edukasyon at puna o kritisismo.

Seksyon 1.b Pagpapaalala at babala ng pag-iwas at pag-ulit sa paglabag.

Seksyon 1.k Pagkatanggal sa posisyon kung saan siya inihalal.

Seksyon 1.d Demosyon mula sa kasalukuyang posisyon.

Seksyon 1.e Pagkasuspindi bilang kasapi ng Partido mula anim (6) na buwan hanggang sa maksimum na apat (4) na taon.

Seksyon 1.g Pagpapatalsik.

Seksyon 2. Ang Komite Sentral at ang Rehiyunal na Komite ay maaaring gumawa ng mga ispesipikong patakaran na may kinalaman sa iba’t-ibang paglabag sa mga rebolusyonaryong atas na nangangailangan ng pagpapaalala ng pag-iwas at aksyong pandisiplina.

Seksyon 3. Ang proseso ng aksyong pandisiplina ay nararapat na alinsunod sa mga probisyon sa ibaba:

Seksyon 3.a Ang pamamaraan ng pagdisiplina ay una: ang paglalahad ng mga nakasulat na akusasyon/paratang laban sa inaakusahang kasapi na isusumite sa yunit ng Partido kung saan nakapailalim ang nag-aakusa. Kapag ang inaakusahan at ang nanguna sa akusasyon ay nasa ilalim ng parehong yunit ng Partido, ang nasabing yunit ang responsible sa kaso. Kung ang inaakusahan naman ay nasa ibangyunit, ang usapin ay hahawakan ng sumunod na nakatataas na organo na may kinalaman sa parehong yunit ng Partido ng inaakusahan at nag-aakusa.

Ang mga kaso ay isasampa at didinggin sa kasunod na mataas na yunit ng Partido na nagpasyang direktang manguna sa kasong pandisiplina.

Seksyon 3.b Ang kapulungan ng Partido na may hawak sa aksyong pandisiplina ay magbibigay ng kopya ng mga akusasyon sa kasaping inaakusahan nang hindi bababa sa labinlimang (15) araw bago ang pagdinig sa aksyong pandisiplina, ganundin ang pagbibigay-alam sa petsa ng pagdinig (hearing) kung ikukunsidera nga nito ang mga akusasyon.

Seksyon 3.k Ang kapulungan ng Partido na humahawak sa isang aksyon pandisiplina ay marapat na hikayatin ang Party Control Body na imbestigahan ang mga akusasyon at gumawa ng kinakailangang rekomendasyon na a-aksyunan ng kapulungan ng Partido. Ang bawat kasapi na nasa pananagutan ng kapulungan ng Partido na humahawak sa mga akusasyon ay o-obligahing magbigay ng kopya sa Party Control Body ng anumang impormasyong hihingin ng huli.

Seksyon 3.d Ang kasaping inaakusahan ay may karapatang magsumite ng pahayag, maaaring berbal o nakasulat, sa Party Control Body bilang sagot sa mga akusasyon.

Seksyon 3.e Kapag may kapasyahan na ang isang kapulungan ng Partido sa kasong pandisiplina, dapat nitong ipaalam ang desisyon sa nanguna sa akusasyon, sa kasaping inakusahan, at sa susunod na nakatataas nakapulungan ng Partido, sa loob ng labinlimang (15) araw pagkatapos na mapagpasyahan ito. Ang aksyong pangdisiplina na sa pagtingin ng mas nakatataas na kapulungan ng Partido ay di tumutugma sa paglabag na ginawa ay maaaring baguhin sa pamamagitan ng direktang pakikialam ng sinasabing nakatataas na kapulungan.

Seksyon 3.g Ang mga akusasyong pandisiplina laban sa mga kasapi ng Rehiyunal na Komite ay haharapin lamang ng Komite Sentral sa pamamagitan ng National Party Control Body. Ang kasapi ng Rehiyunal na Komite ay maaaring patalsikin mula sa Komite at Partido sa pagkakataon lamang ng 2/3 na boto ng kasapi ng National Party Control Body para sa pagpapatalsik.

Seksyon 3.h Sa isang kaganapang may pagbabanta sa seguridad at/o sa pag-aari ng Partido, ang Komite Sentral, sa pamamagitan ng National Party Control Body, ay maaaring lampasan ang mga probisyon na inilatag sa Artikulo 17, Seksyon 3, titik (a) hanggang (d) ng Konstitusyong ito at gumawa ng kagyat na aksyong pandisiplina upang maprotektahan ang Partido at pag-aari nito. Kapag may aksyong pandisiplina na igagawad sa isang kasapi sa ilalim ng probisyong ito, ang National o Regional Party Control Body ay dapat na gumawa ng ulat sa naging kapasyahan nito sa Komite Sentral o sa Rehiyunal na Komite.

Seksyon 3.1 May karapatang mag-apela ang sinumang kasapi na humhaarap sa isang aksyong pandisplina laban sa nasabing aksyon sa sumunod na nakatataas na kapulungan ng Partido, maging hanggang sa antas ng Pambansang Kongreso, kung ang apela ay maisusumite sa kapulungan ng Partido sa loob ng tatlumpong (30) araw, mula sa unang araw ng bisa ng aksyong pandisiplina. Habang hinihintay ang aksyon sa nakabimbing apela, ang aksyong pandisiplina na ipinataw ng mas mababang kapulungan ng Partido ay mananatiling may bisa.

Seksyon 3.2 Sa kalahatan, itataguyod ang prinsipyo ng due process, kagaya ng mga sumusunod: pagkakataon ng prima facie evidence bago ipataw ang aksyong pandisiplina; ang karapatan na tratuhin o manatiling inosente hangga’t hindi na papatunayang nagkasala; ang karapatan sa pagkakaroon ng tagapagtanggol; ang karapatan na magsampa ng kontra-akusasyon laban sa nag-aakusa; ang paggalang sa karapatan ng inaakusahan sa panahon ng preventive arrest sa mga emergency cases. Ang mga ispesipikong gabay kaugnay ng mga usaping ito ay ilalatag ng Komite Sentral.

Seksyon 4. Inaatasan ang bagong halal na Komite Sentral ng Ikalimang Kongreso ng RPM-P na bumuo ng kabuuan at kumpletong dokumento patungkol sa usaping pandisiplina at pagpaparusa (Penology and Justice System). Ang dokumentong ito ay papaaprubahan sa isang ispesyal na Kongreso na ipatatawag lamang para sa layuning ito, at sa lahat ng iba pang iniatas sa bagong halal na Komite Sentral ng Ikalimang Kongreso.

[Seksyon 4.a. Ang bagong halal na Komite Sentral ay ipapatawag ang nasabing ispesyal na Kongreso sa loob ng hindi lalagpas ng anim na buwan mula sa pagratipika ng Konstitusyong ito.]

ARTIKULO 19: PINANSYA

Seksyon 1. Ang Partido ay mangangalap ng mga kinakailangang pinansiya para sa pagsasagawa ng kanyang pampulitika at pang-organisasyong tungkulin. Ang mga pinansyang ito ay magmumula sa butaw ng mga kasapi nito, mga pledges at kontribusyon mula sa mga alyado at kaibigan at iba pang mga produktibong pagsisikap ng Partido.

Seksyon 2. Ang butaw sa Partido naibibigay kada buwan ng lahat ng kasapi ng Partido ay 1% ng kanilang kabuuang kinikita bawat buwan. Dalawampung (20) piso naman ang kontribusyon sa pagsapi (membership fee).

Seksyon 3. Magbubuo ang Komite Sentral at ang Rehiyunal na Komite ng Komite sa Pinansya upang pangasiwaan ang mga pampinansyang usapin ng Partido sa kanilang antas. Ang komite sa pinansya ay isasailalim sa auditing o pagtatalaga ng National o Regional Auditing Body, alinsunod sa Artikulo 11, Seksyon 3.

Seksyon 4. Ang Komite sa Pinansya ay:

Seksyon 4.a Magpapatupad ng mga plano at desisyon hinggil sa mga usaping pampinansya ng nakatataas na komiteng pamPartido at magsasagawa ng lahat ng kinakailangang aksyon upang matiyak na ang Partido ay may karampatang pinansiya upang maipatupad ang mga pampulitika at pang-organisayong gawain nito.

Seksyon 4.b Magbabahagi ng pondo at maglalaan ng mga rekurso alinsunod sa kapasyahan o batay sa otorisasyon ng nakatataas na komite ng Partido.

Seksyon 4.k Responsable sa pangangalaga at pamamahala sa lahat ng pag-aari at pinansiya ng Partido.

Seksyon 4.d Pag-ingatan ang record sa pinansya (book of accounts) na kung saan malinaw na nakatala at nasasaad ang pampinansiyang kalagayan ng Partido, at magsumite ng ulat sa pagpapalitaw at gastos (statements of income and expenditures) sa mga kaukulang namumunong kapulungan.

Seksyon 4.e Maghanda at maglatag ng ulat pampinansiya sa mga pulong-plenaryo ng nakatataas na komite ng Partido.

Seksyon 4.g Mag-pormula at magrekomenda ng mga ispesipikong oryentasyon at patakaran at isumite ito para aprubahan ng nakatataas na komite ng Partido.
Seksyon 4.h Ang Komite Sentral ay gagawa ng financial guidelines.

ARTIKULO 20: MGA AMYENDA

Ang anumang artikulo o probisyon sa Konstitusyon at Saligang Batas na ito ay a lamang maamyendahan sa pamamagitan ng desisyon ng 2/3 nang mga delegado sa kongreso ng RPM-P.

ARTUKULO 21: EFFECTIVITY CLAUSE

Magiging epektibo ang Konstitusyong ito kaagad-agad matapos iratipika ng ika-limang Kongreso.

 

PINAGTIBAY NG IKA-LIMANG KONGRESO NG RPM-P